Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


VOL. IV. NO. 12. OCTOBER, 1, 1896. WOKAJUJU MAZASKA WANJI. ... KIN CIQADAN QA OANK0 BAKU5 OOISTIYEDAX WIOQNI IYAHDJBJ QA WICASIA TOSAJ.i lYEYAPI HJK. TIYOPA CIQABAK KH RE OHSA YA PO.-MATT. 7. 
BISHOP MARTY, 
0. S. B. TA. ,i Marty be owasin wandaka- 

. pi. Wanna waniyetu 

wlkcemnanonJ om un qa 

:m okihi wotanin 

Wagte kii icakiye kta qa e- 

een m;; j j ,. hekuwa. 

sin sdonya- 

ateyavapi 

wioebna hi qehan 

sdonyapi 

ake wiconi 

tokeca : ' un tonana 

sdonyapi tka, sniasapa itan 

1 ikiye cin 

- ' - - 

I - 
ota. 

Tuka dekan waiina ta, fcuki 
con kin, qa wii 
■ 
ohinni onkiksuyapi qa eoen econqou -. 
hen unki- 
ja unyakonpi kta e i- wan, owotanna, was'te", ksapa e ta ya- 
otaninpi. He Bishop Marty ee, token 
Dakota was"tewicadake cin sdonvabi- 
yapi: qa token Jkcewicasui kin Wa- 
kantanka etkiya wieayuhotnni kta cin 
on, token tancan kin en, qa nagi kin 
en iyotanbarriyek Eye Wakan- 

tanka sdoukii azi 

conte kiyana kiciyanka esta ebakeb 
wannihdakapi ck: been hekta July 
ehan Pine Ridge en omnieiys tanka 
- 

i 

■'..■■■■ : pi i a icwfi 

yap'0;*heci ■, -• ■ , t) koda- 

: 

Ckodakiciye Opi] tuka waonsida kta. Winohca tawa 
kin tanyan kuwa kta qa onmapi iye- 
cen eoonwicakiye kta woyute woko- 
yake tiwahe en iwieakihni kta. Mini- 
wakan yatke kte sni, qa tiwahe tawa 
en tuwe heca au kta iyowinkiye kte 
Sni, qa tuwe : ;.' i i i 

pi; tukten wo\ 
tanye yuke cinhan hen ye kie Sni. 
Qa taokoj ai 

1 i I i : an Wiyokihena ave cin. 

Tohan miniaunkastanpi kin hece- 
hnana Christ tozuye kin en ounpapi; 
taku tona sice cin hena om unkiciza- 
pi, Wiikansica tohnaye kin qa tawico- 
nara, Akicita olpaye wan iveuncecaci 
akicita ifcioan kin token ecor.wieasi 
ca ooen econpi ecee, akicita kin wi- 
yokihena wan yubapi, qa ho ibekta- 
patahan manipi, Quids' Jesus Christ 
kicita ' ■■■■-■ ■ a; >ber wi kin ecoubin Oltodaki 

pikiya'pi ecee. St. Jo 

senh Okod*k o-v'e oitaaear.pi km 1 1. 

. Uye civa.-p) kta. 

Okodakiciye rtanc 

a he wicasta waste h 

tail waste kin un 
unmapi kin onspewicakiye kta. Wo- 
tauy-an sdonye kta heci 
■ ■ ■ i 
ojjspe kta qa tanyan okaliniga heca 
kta, qa iye kin iiaBanna qa litayetu 
owasin tiwahe en wocekiye econ kta, 
n nakun econ 
fca. Anpetuw ■' , . 
■ 

xntapiwakan i. j .. u n cinca 

■ ■ ! o'onspe 

ikieiye kin nakun iye- 
. . . i . j] .. . | , , 

q.: ii kte t§m, inwieakiyp I I 

■ 
kta. flei ,\ .. 

ste kin on unmapi kin waonsj 
Tona wooekii kapi 

ciye en !■ 

■ - 

obd icasi 

kta. ■ ■ a ■■ 
kte oin lie umnapi kin wa.< 
< saska awanwicakici 
e kafinigap 
heca kim, ■ ■ ■ 

sote cin hena <• ; eri tan 

yan ow4 kta.'Qa wi yai • ... 

pi qa mazaska 

■ - 

I - . ' Li ii ■.. , i - | 

k i 
; - . . gfkii 

anji ko ieu ktu 
■ _ i 
ka kokipa heca kta qa 
tanyan sdonya heca kta. Eoi 
Ita wan Wakantanki; 
yena uowftoin kinhah ho ks o 
' 'tai 

■ au ■ • 
awanhd 
wane ■- 

bapo, oii 

Ll] 

Wiyokihe aye kte oin 
St. Jose] Wav. '•Watnayazanl i ukau 
yabi," Taku iyotan . [si 

Jesus Ciiris 
kantank; 
kinhan ons*ii 
hena owicaunki 
ban olcod 
zanka awanyai 
cakieanj : 
ken okibi] 

anji 

I SIN ASAP A WOCEKIYE TAEYANPAHA. SltrA Sapa Wocekiye TaeyanpahA, REV. JEEOME HUNT, O. S. B. 

publisher. & proprietor. 

Fort Tottek, .... North Dakota. PUBLISHED MONTHLY. 
ONE DOLLAR PER YEAR. Entered at the Postoffice sit Fort Totten N. Dak With the Approbation and 
Blessing of the Rt. Rev. Bishop 
of N. Dakota. OCTOBER, 1896. yakapi qon henaos ekta yapi kta, qa 
de wicoiian kin akiktapi sni kinhan 
nina icisnivan econpi. Wayazanka 
awanyaka wicakagapi kiu iyuskinpi 
iveoeea; wayazanka wanwicayag ipi 
kin he Wakantanka iyokipi yapi, qa 
on anpetu ihankeya wayaco kinhan 
hena eepi tokaheya wicakicieajujupi 
kta, etapatanhan ewicahnakapi qa 
'■',,c, wovvi- 
yuskin tawa kin en upo, vvamaynzan 
ka unkan wanmayadakapi heon. Wicahapi aw kapi de nakun wioohan waste kin heca qa 
tuwe de on kahnigapi kinban iyuskin 
iyececa. Tuwe ni on kin hen eceena 
cante wiounkiyapi kte sni, tuka tapi 
esta nakun cantewicaunkiyapi kta. 
WicaEapi rnakooe en wioaunhapi qa 
wicahapi kin tanyan ayucoya unhde- 
pi kta. Deeen econqonpi kinhan tapi 
esta heban-iyahdeya wiounyuoniuan- 
pi kin unkpazopi. Wicahapi makoce 
awanyaka nom wicakagapi kin hena- 
os waonsida wicohan heca econpi, he 
Wakantanka qa wicasta en woiyoki- 
pi. Waonsidapi kinhan Wakantanka 
ija onliwicada kta. Okodakiciye ope 
cin wanji te cinhan wicahapi makoce 
awanyakapi kin tuwe maka qe kta 
odepi kta, tuwena takuye sni wan te 
cinhan okodakiciye tuwe maka qesi- 
pi kta qa kicicajujupi kta. Tohar.yan 
wicakahnigapi kin he econhan nonpa 
eeen wicahapi makoce kin piyapi kta 
qa cansusbeca tona tate kawanke cin 
piya pahdipi kta, qa conkaske kin tu- 
kten sice cinhan piyapi kta. Wicaha- 
pi makoce kin hen Wakantanka ta- 
kodayapi kin %vieahapi qa anpetu i- 
bankeva kinhan betanha taucan kdu- ha enajin kta, heon etanban wicahapi 
makoce kin tanvan ahounpapi kta. Tiyopa awanyakapi. 

Anpetu wakan kiu he econhan an- 
petu kin he wakan undapi kta token 
unkokihipi hecen. Token anpetu kin 
he ahounpapi kte cin tipiwakan ekta 
unyanpi kta, qa ayustanpi kinhan o 
mniciye tipi en unvanpi kta qa token 
tanyan woope unyuhapi kta onspeun- 
kiciciyapi kta. Hecen omnicive iye 
hantu eca ope cin tuwena tankan un 
kte sni. qa iS wotaayastan kinhan be- 
eehnana kinlide kte sui; iieou tivopa 
awanyakapi kin hena en etonwanpi 
kta; tiyopa kin he taku itimabetu kin 
hena itimalietu, qa taku itakatanhan 
kin hena itakatanhan kta lvececa. 
Tona opapi kinban timahen wicakico- 
pi kta, tona opapi sni kinban cin he- 
na cin liruabeu iyowajapi sni. 

Wowapi Wakan Yawa' 

Wocekjye ecivatahhan tuwe wawa- 
hokonkiye kte cin be Catholic woce- 
kiye tanyan sdonye qa okahniga heca 
kta. Wicasta istagonga wan nakun 
wanji istagonga kasha aya okibi s"ni, 
nonpin ohdoka obiulipayapi kta. Wo- 
wapi wakan yawa kte cin he woceki- 

1. srlnnyp Rni kiiihnf., 
canku owotanna ohna awicaya okihi 
kte im, kinhan ocanku icisniyau awi- 
caye qa wakansica ohdoka tawa kin 
ohinfipayapi kta. Hecen on okodaki- 
ciye kin wanji ihdalinigapi kta eesui 
unkina heconpi kinhan wocekiye tan- 
yan okahuige sni kahnigapi kta tuka 
s'iuasapa kin tuwe iye cin kinban ka- 
hnige kta qa. anpetuwakan ca sinasa- 
pa kin wowapi wakan yawa kiu wa- 
onspeiuye kta, hecen tanyan taku o- 
wasin owotannayan Wakantanka yu- 
onihanpi kta. MINI YATKANPI. ^unkakan qa tatanka ko mini yatkan- 
pi qa on iwakisakapi. Can kin mini ya- 
tkanpi heon hauska icagapi. Sunka kin 
mini yatkanpi heon wasdonyapi, qa wi- 
casta kin ija yatkan hecen waSake kta, 
hanske kta, wasdonye kta qa ksape kta. 
Zitkana kin mini yatkanpi heon howa- 
steya dowanpi. Wahea waste kiu mini 
yatkanpi heon ftcapi qa owanyag waSte- 
pi. tuka mini-wakan kin en ayapi kin- 
han yusice kta, qa iyotan wieaSta kin 
yatke cinhan yuhanske Sni, wasdonyeye 
Sni, owanyag waSteyeye sni, ihowasteye 
ye Sni. Tuwe tanyan awanihdaka okibi kin 
he tanyan waonspe. Koska Wan Pa yuksapi. Wicakaska wan wihivavena wan 
ehdaku qa wanhdake ca heya: "Ta- 
ku ehe kta. hecinhan wanna eva wo 
ehake oape ohanko zaptauna vani 
kta do." 

Koska kin istarnnihanpe ahiyu, qalie 
ya, wanna mate kta. Misunkana wan 
cistina wastena hca waste wakidak'a; 
anpetu wan en tohantanhan irnacaga 
he tokaheya wimatko, qa tiyatakiva 
waku unkan misunka cistina kin he 
maga kin en waskuyeca yuspi en 
wabdi qa takuna on etanban sni awa- 
canze qa wiyuhinte wan on wancana 
pa akan awape ca wakte. Takuna e- 
caca sdonwakiye sni, ibanhanna oma- 
gonga nnkan pamabtapi qa awanina- 
yakapi, unkan hehan taku ecamon 
kin omakiyakapi. Miniwakan kin 
de kaga. Mayutakuni sni. Wan- 
cana wimatko. Ehake taku wanji epe 
kta, qa hehan woyaco en mde kta, 
Koskapi niye cicapi. Tobinni! tohin- 
ni! tobinni! taku on iwinitkopi kta 
iyece<-e cin oyutanpi sni po!" Wicoi- 
e dena eye cin iyakivustagva otkeva- 
pi. Miniwakan kin be tuwe wasfce- 
dake cinhan on to kta, heon kokipa- 
po. HnaSka kiu mini yatkanpi, heon tan 
van owotanna psicapi; tuka tuwe mini- 
wakan kin yatke cinhan tanyan owotan- 
na psieekte Sui. TAKU TOIil SHPEYA. WicaSta owasin wokinihan cinpiqao- 
depi, tuka miniwakan kin he wokiuihan 
Sni qa wokinihan yutakuni Sni ecee he- 
on yutehan po, tohinni nicinihan kte 
Sni kin heon. WicaSta wan heya: Miniwakan yatke 
Sni wowapi mdutan kin hetanhan taku 
tona tokiehpewaya. Miniwakan yatke Sni 
miCieonze cin hetanhan wicacaje Sica 
wan mduSna, wowahj anica woonsika, 
hena mduSna; heyake hdehdecahan, wa- 
paha Sica, canhanpa Sica mduhe cin he- 
na owasin tokiehpewaya. Wicoie Siksica 
epesa, tuktekten pa mayazan ecee, iyotan 
tawacin maSica, hena owasin mduSna on 
Wakantanka piwecida. 

Xiehan winyan mitawa taku tokiehpe- 
ye cin oweciyaka; sanksannica hdehde 
cahan nu wocante Sica, wowinihan, ti 
wahe onSika hena owasin miniwakan 
yatke Sni wowapi mdutan kin on mdu- 
Sna. 

(Wicasta wan taku ota yufoa qais 
tokiehpeya eca icante s'ica qa icante- 
kicisicapi yukan. Tuka wicasta kin 
de miniwakan yatke Ini wowapi yu- 
tan kin on taku ota tokielipekiya tk 
wocante sice s"ni, tuka wicocante wa- 
ste. Heon tona de yawa Kinhan mini- 
wakan yatke Ini icjiconzapi iyececa; 
kinhan taku ota yushaesta wicocante 
' waate kta.) WicaSta owasiD wote kta qa miniyatke 
kta waStedaka hena on tancan waste kta 
qa waSake kta kinhan tanyan htani kta 
qa tanyan mani kta Tuka tuwe miniwa- 
kan km he waStedake cinhan tat.yan 
htani kte Sni qa tanyan mani kte sni. Mini wicate kte cin wokokipe qa wo- 
nihinciye, qa tuwena mini te iciya okihi 
Sni.' tuwe ic-ikte kta ehantanhanS eceena 
Mini teiacjya yacin Sni hecinhan mini 
wakan kin on nicante nitawacin kin mi- 
ni tekiye Sni wo. Wicasta waste wan, can wafjte ki » jye- 
cen token sdonyepica he? Waskuyeca 
tawa kin eciyatanhan on. Tuwe miniwakan opeton kinhan wo. 
wahpanica, wowistece qa woihangyo ko 
opeton. Waniyetn eca mini owasin tasaka qa 
sni, tuka miniwakan kin kate qa tasake 
Sin; heon cozapi kta kecinpi qa yatkanpi 
ecee, tuka minipeta heca nakaes wica- 
sta cuwi qa cante owasin huhnagapi ca 
hnaskinyanpi ecee. Mini-peta on cante 
huiinac i_iyt.pi sni po. WicaSta ota tukten yazanpi eca mini- 
wakan he pejihuta opetonpi qa yatkan- 
pi ece, tuka pejihuta sica opeton qa on 
sanpa kionni iciyapi esta sdonkiyapi sni. Wicacante kin he wicanagi, woksape 
oti kin ee; qa Jesus hen iyacu pi qa oti- 
yakiyapi keS mini-peta en ojuna oyaka- 
Stanpi eca napeyayapi ecee, UnwicaSike cin he wowistece sni; tuita 
tuwe miniwakan yatkesa oi uaSiks cin- 
han he wowistece tanka. WEiOSKE WAN TANYAN 
OIYEKITON. Miniv/anca akasanpatanhan wiko- 
ske wan America en hi koska wan 
hinhnaye kta on hi; England ekta he 
sdonkiciyapi qa koala itokam wani- 
yetu nom deci htani kta e bi. Wiko- 
Ske kin hunku titakuya wan be ecin 
he ohna hinhnaton kta e hen sanksan- 
nica- kicaga, htayetu wan koska kin 
witko qa wikolke kin en wanyag 5, 
unkan nina yuSinyeya. Unkan wikor 
Ike kin he tokah sdonya. 

Hecehnana ihduwiyeya qon ayu- SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. stan qa binbnaye kte sni keya. Heea- 
non kinhan wacinhnuni mayaye kta; 
tohimii icimana iSbuyapi wanjicakaes 
mdatke ktestti; eya. 

"Biya," wikoske kin eya, tuwe de- 
oece cinhan tokata waste' kta epoe qa 
hiuhnawaya owakihi sin; Makaiyuta- 
pi kektopawinge yanini wieasta wan 
wastewadaka qa hinhnawaye kta e 
wahi, tuka witkosa wan hinhnawaye 
kte sni e makaivutapi kektopawinge 
yarnni wahde kta, eyeqakinhda. 

Wikoskenakecin de on woonspe 
ion pi iyececa. Wikoske kin de iyecen 
tawacinpi kinhan waste kta, hecece 
cinhan tokata tiwahe en tanyan can- 
te wasteya unpi kta. mna kin nitawa e cieu kta. I (U. S. Government] ounkiyupi kin lila 

Wanna hanyecokava: hecen wica- , tanka ye lo; heon wieasa wookalinige 

sta kin wieafrapi makoee kin ekta i 

Unkan nina oiyokpaza. Wieahap Otoiyohi okieiyapo. Wieasta wan wokpan-tipi ekta a- 
guyapi sunkakan wan akicaska qin- 
kiya aya, unkan sunkakan kin hioahe 
qa wojutonpi kiu nonpin hinEpaya. 
Tuka wieasta kin wanna wicalica qa 
wasake sni qa tokaDa aiyahpeye sni, 
unkan ebantuna hcin sunkakanyanka 
wan itkokim u unkan oieiyesi i:ta a- 
waoin Wieasta kin he wieasta itancan 
qa wojuwicasta kiu eye kte oiu eye- 
kapin. Tuka wieasta itancan kin wi- 
- casta, v. ■""'■.■'• 

ecen kun ipsice qa kici akiptan aiya- 
lipeya. Unkan woju wieasta qon ija 
wieasta waste hecaheon wapaha hdu- 
sdoke ca "itancan nxitawa tokenken 
tanyan ecarniyecon kin de on piwada 
kta he?" 

Oecon waste do, John" wioalta i- 
tancan kin eya. "Tohantu kasta de 
wayakipa kin de iyecen tuwe vvakipa 
wandake cinhan, okiya wo, kinhan 
he wopida eniayakiye kta. TSNAKA HEHAN IKCAPXK KTA 
KOKIPA. Koska kin Ta 
cajeyatapi kin hecen tankapj keeinpi 
qa wieasta kin is" heyapi kin on tal<u 
eyapi kin wasagya eyapi keeinpi. 

Wieasta wan heyesa nukan wanji 
heciya, "Otonwe ekta wieahapi ma- 
koce kin en hanyecokava oape ake- 
nonpa kin hehan de ca nakahali Taku 
Wakan aicaptaya ehe ciqon nakahas 
. eqe, Wakantanka yecisuana kin econ- 
han eya wo, kinhan mazaska wikce- 
mna cicu kte do," eya. 

"Haw heeetu kta, mazaska wikce- 
mna s\inkanyan wakamna kta." 

"Ho, haliauna u wo, qa eh- 
ohdaka wo, kinhan mazaska wikoe- makece kin ekta timahen iyaya toki- 
va tauin sni; te se eyapkecin iyecen 
tokiya tanin sni. Hehan wieasta kin 
wicoie eve kte cin tawacin hiyohpa- 
va. Wakantanka wecisuana ecin, qa 
eye kte ciqon tawateuyesni, tuka he- 
yaya uajiea.'" Wakantanka wahtani- 
sa hetuaca onsimakika ye!" 

Tuwe Taku wakan aieaptesa kin 
he canwanka hson heceea. MARTIN LUTHER HUN- 
KU KICI. Rome ekta winohca wakan tipi 
SANTA MAKIJ8. en taku wowanyake 
la wowapiko ota yanka. Un- 
kan wanji iwanyake kin he 

i I ■ • j i ■ ■ 

ga 'van en opa, 

ayuatan sni. Unkan huriku isfco ayu 
pta wowapi kicnga, "wocekiye" eci- 
yatanhan, wanji nakaha kage kte ein 
he; cukan decen ayupta:. 

"Catholic hecehnana on wo. To- 
hinni ina oihnaye qa wjyopeoiyaovva- 
kihi 8m." unkitawapi kin ekta UnkiB hehan 1 taku 
ohiunkieiyapi qa taku otakiya ai 

eanpi, unkitowasakepi, wookaftnige 
unkitawapi ko ocowasin an wo 
yapi kta iyeceta we io. 

Wicolian ohna wounspi 
ei unkis oyahke unkitawapi kin 
unspekiya lenakoca wicaunyahapi- -ate- 
unyapi kin tawicu kici, Major qa 
Mrs. Cramsie, Mrs. McLaughlin, he 
ftteyapi tani qui) lie tawicu kin hue, wi. 
easa wakan Fathers Martin, Bede. Fran- 
cis qa Berns 

wakanpi, qa wieasa wakan ojbepi etan- 
han lei ton;; is eya iyatiyekiyapi. Wi- 
easa qa winyan ko wasteste ounyanpi, 

ho unki.i : -, uh.ii U I un 

skanpi qa heon awicakc; 
jula. Vv'icasa, winyan ko wicawake cin 
hena owas nnkiyepi oa lila iyotiyekiya 
wiyukcanpi qa gkinciya] 

Ito oyate ikcewicasa uuqunpi kinhan 

mitakuyepi nnkis hehanl waanaurjgo- 

ptanpi kte cin iyeunhantupi; lehan) 

■ .>\ iyuskiu tuna un igloyapi wi- 

' i.nkis ey.a iyotiyi 
I aokan I i§iyapi ecee, he 

osung-iyankiye. (horse race) Lakbl ka- 
liya oieiie.ani qa •■ En au hena ee. 

Hehan] miye km le wayuvva libksila 
heuiaca tkawa ..aa-aaiatanka heon 

taku tonaieante iiia^iceein nahan oiiwa- 
kiin kta '•: : | .... , 

kte lo; tukt hoksila 

koska ko becei wowispe tipi cin hehan ake iwanga, tukte 

ve o'nna te kta iyececa, unkan heya: 

"Woeekive teca kin de ohna en un- 

ni waste (tehike Bhi | 

. i tholic ) he e ohiia wiconi, ( Porcupine Substation, 

-; Standing Rock Agencv. N. Dak 

I Oct. 1: 

Eyanpaha, Mitako i Lehanl ake takulJcin epin 
Lnyin kta wacm 
anin kta waein yelo. 
.St. Joseph qa 

vaacaya yaucpi qa Wai 
htayecinipi kin mye ni )..■ ■ 
un wamasake seiececa h. : 

. ' pi waka.ge lo. 
Wakantanka ofilate ovate obe ota. wi 
eicage cin unkis tunkasiiayapi tamakece 
(U. S. Government) wan el unqunpiqon 
he el oyate wan taku, wookibi, wooka- 
linige qa wounBpeiciciye ei hakaktapi 
kin he Lakota oyate kin unl 
Ho yunkan Okolakiciye Wakai 
owancaya Wakantanka vvotauiu waste 
. ; gun he eiian uphipelo, qa 
wicanagi vvau tkounyakapi quo he ■■ 
wieoni unma wan ekta ounyin kta be- 
cina he is unepeunkiyapelo. Ho is" i ■ ...■■■... i 

to kta wanke 

stanpo qa taku wok,' tutanka nal 
caute wasi a . oki] apo. 
HehanL oyaiike kiu lei 

mkita •■ ■ ■ 

miuiwakan ; i okolal ciye (tern 

eon wanna 

pi qa 
kiciyapi kta iyecetu heon he okolakiciye 
eaga. 
iio akes oyanlie kin iukt.i i. . . 

i.jpi heon 
"Eyanpal 

hapi eciyatanhan hena 
in aunsakapi sel'i 
Otokah tonalel 

wotanin \ 
ojupi. Rt. Bev, Bishop Mai'ty 

... ■ ... 
qa Craft heon 
hanl waunspekiva waste-site oyanke lei 

anpetu kin wic i nunwe. 

Ho tnitakolapi ihankeya hektatn omiye 
Cun he miye ye lo, 

HOKSD TnwicNA teha 
i; heon etajih: i '■' 
tunkasilayapi, [U. S. Government) tokel tehanhan waridakapi sni ecee, E- 
taku maka akan wieatan unj i anpaha kin ecakcana wairdakapi va- hena un tanyan ounyin kta hecica he is 

ogna waunspeuDkiyapelo. Ho ovate! 

r , ' . . . , ... cen ecakcan 

Lakota unqnnpi qun he ito tnnkaiSila cinpi kinhan wot.anm u WOT API ITOKAM CEKIVAPJ QA 
API AYASXANPI WOPIDA 
ETA PI. WOTAPI itokam c-kiyapi qa 
ayastanpi ■ ' ■ . ., , , , ; . ^ owapi 
wakan etanhan sdonunyatrpi: 
sni itokam Ouda • .. ,.., ec onpl. 

qa nakun Wanikiye heco-asa, qa ; 
taokiye wicayeoii 

econpi, qa hajmn Wocekiye unkitawapi 
- ikaheya etanhn wieasta owo- 
hi i i ien, , , ; . ; 
tankaJuda oyate woyute yhtapi kta o- 

twakan wica* 
adastan qa winipi kinhan Ltanca 

wvl" Juda oyate. wotapi aya- 
stanpi kn:. kiyapi. "O, I- 
tancan Wakantanka unkitawapi, woyute 
. ivaya, wicaSta owasin niyawa- 
gtepikta." Juda oyate kin tobun wota- 
pi kta eea decen econpi. Atkuku cinca 
orn inajin qa wicoie deua eya: '•Itancan 
Wakantanka owasin yawaStepi nunwe' 
lye wac;n ,'..■-..; .aha) 

hehao atkuku 
aguya] - aa icu qa yuwakau qa 

heya:— "Itaucan Wakantanka unkita- 
wapi kin yatat.pi qa .yawaetepi 
aguyapi maka kin etan) 

dehan aguyapi kin yuspaspaqa un- 
mapi kin wicaqu. Hecehnana yutapi; 
okam yu- 
pi 

■ ■l npi, hehan owasin ina 
ida ipi. 

Jesus V\ anikiye unki: 

.yoha 
ceunkiyap 

on. Woyute kahipieca 
. ■■ .-, yu wakan. 
Nakun aguyapi span zaptan q i 
nom yuwakau qa yawasto qa wocekiye 
eya ua wieasta kektopt 
wowicaqu, qa nakUo yutapi wakan un- 
qupi qehan, ., 
eya, qa yawaste q 
kaga. Nakun Jesus V 
wapi kiu lye Tawocekiye kagi 
otokal a ei i ocek ) ; i pi 

kiu (First Obrii ■ 

' ■■ - 
lian decen eya ; " VV an u 

unkiyapi." 
St. Athenasius, (A. D 

wieasta U ' 
kapi. D . 
eu unkiyotankapi i 

■ qa Wa 
like 

Itancan waste qa tona ko 

kipapi wowicaqu; Ate. 

. 
witan yuhe kta...' c 
St. Jerome, [A. D. 9 
qa he; 

kun tuwe 

St. JohuCb ".. 

i 
Sni iyopewii 
kam qa iyol Bin \sapa wogekiye taeyanpabla. I ka tuwe wo. 

... 

.J; ..... ... BkD 

token co- 
tukte kag 

awe woyute 

a 

: i . . . 

uukiyapi oca pejihuta sica unkte- 
pi kta okil 

. | ■ .... . t< tdks ■<•■ : 

tin d ■" Hecen 

ipi itokairi cekiyapi. 
Qa nakun wotapi ihakam token eeun- 
. ■ . 
. . \' ' 
kis u:ikicagapi kin etanhan ohinni tan 
yan wounyaqupi heon ur i qa 

nakun tabu pi i . . wowica- 

paqu. fJneante] i kin wowiyuekfn on 
, i etanhan 
... . ... waste oeaje owasin on etanhan 

. ... uuyanpi eciya- 

tidapi, lye, qa Niyo, qa 
Woniya '■'." . ... qa wowa- 

sake yube kta, Am>'.«, SisSOtOn en wanjigji Eyanpi 
cinpi tii! j ujupi soi. Tuwe 

li mazaska 
nyail wa- 
kan Sissati 

I MENIAN OYATE. : ] Jhristia if 

becapj, qa Turk ■ raek i ■ 1 in hetan- 
Larfpi Turks oy ate kin hena vfocekiye 
i. Wanna waniyetu noin he- 
hai van Turks oyate kin Armenian oya- 
. :aya wicakuw^pi, qa wieaktepi 
ta. Axifti i kin tipi-wakan qa 

■ pi ko yuhapi, qa wi casta wa- 
st, ire America detanhan hoci ipi qahena 
waonspewicakiyapi. Turks oyate kii. 
kun Mohammedans ewicakiyapi. 
qa Christians hecapi wa 
qa sicaya wicakuwapi. Wanr, 
pa unkan Christian tieca 350,000 eatipa 
Sinasapa ota na wocekiye 
in pm-om niyakek • aha < 

kau wan o- 
h.a onakipapi tuka ohuftnahw.'cayapi. 
Tiyopa nwasin tninihuha mini 
opu'tkanpj qa paotinzapi qa icleyapi. 
linipihyapi on spanwicayapi, on- 
zapehniliya on wicaktepi. Onge 
tcecoku wieayuhclayapi. Cath- 
ia Christ wicada- 
i ... . ..' Sinasapa 

ecehnana orn wi- 

. -^apa kin otonwe 

if.akafi awicaipi, qa. wocekiye ayustan 

. tapi kta 

, . " ■ . ' 

ca ke Turks akicita kin, owasin ena 

iyewioayapj qa tancan kin liu . .-... ... pi V -i 

. I'.iapi qa 

Tipi-wakan ti- 
ki ; ■; : '■ . ... sin uaanonpi 

'■,';■..: 
hnakapi qa miniwanca eai 

•■. ...'■:.. 

i pi kes ko minin ehpewicayapi 
ecee. Qi I heconpi, 

Anpetuwakau iyohi ip . ota wica- 
ktepi k yapi, wotaiiin en unyawapi. 
Anijetu wau en Arnaeuien ovate 30,000 
..:• i. ayapi. s^sapa wocekiye tae 

YANPAHA. 

96,- 

N. Dak. St. Joseph omniciye apiyapj 
dena. itancanpi. Red Tomhawk. Pre. 
Mark Cetankokipapi, Vice Pre. 
Paul Tasunkeduzahan Secre. 
Jerome Watibdiska Treasurer. 
A. Wahacaukaeiqana banner carrier. 
Zuyaciqa dowau itanean. 
i a.wanyaka. 
[ato. '.. ■ 
ciqana, Wawabokonk 

. ' faniyetu, Henry High-bear, 
qa Paul Red dog, wavastanka awan- 
yakapi. Ejdward S.ana, Staniala 
kieiiopi, Thomas Waniyetu wigligla- 
pi. Francis Takukokipestii, N. High- 
bear. Wi . :. ■ .. .. . i. .- ' 
leaf, wioahapi awanyakapi', 
Joseph Giieiya tiyopa a\var,_\ a,' a. 
Ho hen a oi tancan. v\ieayustanpi on- 
'. ■ ihat] n.e i.iuu:jci\ e kill tan- 

van £kan; ■ ■ akan iyohi wi- 

oasa ahi qa. nakuns opapa shi kq ahi 
hecen on dena icante onwaitepi ye do. 
Hecen tona Eyanpaha iyaoupi cante 
on nape ciyuzape do, 

PaDI. TA&rJSKEDlTZAHAlSr. Holy Rosary Mission School. 
Oct. 18, 1896 

Sinasapa Wocekiye Taeyanpaha; 

Mitakuyepi ito le 
aiij etu kin ciksuyapi kin oi! et.anhan 
tohhn i ifiyaiipaha el wowapi wakage 
.s:ii tuka lehan] wowapi wakage. Eya 

. .taniu kin a wamnaunyanpi 
kin wanna econqonpe. Eva hekta 
September 28 helian omnicive apiun-. 
kiyapi. Eya woitanoan kinlian lena 
eepe. Pres. GlaraAnpetulutawin Na 
ban Vice pres. Marv Wakanwin. 
Treasurer Emma Means. Sacretary 

i vis. Omnicive apiunkicivapi 
kin betanhan eva omniciye el toke- 
SKe unakanpi kin hecetu wanjica tin- 
skanpe. Eya anpetuwakan iyohila 
wocekive el unkiksuyapi nahan el 
Eva v.'ann.a Sinasapa omui- ciye el wioot.u ikluhomnipiua el iklo- 
ipe. Hekta anpetu icizaptan Oct. IS, 

Oct. 18. 

hell. in wioahapi ma'koee ol vuonihan- 
:"■■ Ho eva? benala epin kte 
omniciye oka.spe yaunpi kin owasin 
cante wasteya. nape cikluzape eva O- 
klala ti;ii el om q U « he- 

ban oyanke kin he] winyan o 

in el President nnpi kin he 
mawanji ye, 

Ola ba A neetuxctawih mahen iyaya, owasin mini (api tuka 

wicaSta wan anpetu-wakan ecunhan wi. 
cohan econ ktacin snj kin hoceena ni. 

Wicasta kin de anpetu-wakan tanyan 
ahopa qa wicoiian eeon kte sini un etan- 
han Wakantanka kicicajuju . 
kiD he wicaundapi. Porcupine Station, N. D. 
Oct. 22 1886. '•ANPETUWAKAN KIN WA- 

IvANDA KIKSUYA WO!" Wicol'A Anpetu wakan kin wakan da- 
kiyayapi sni; takuna un 
tiyata yankapi kte sni iyececa ' 
sni ce, tka e Mass Wosnapi ecunhan ho- 
kuwapi, wihnipi qa omanipi ecee. 

innipi, tka wace- 
kiye yapi kta e tawatenyapi sni. Anpe- 
tuwakau kin en wacekiyeyapi sni kin he 
taku nina tehika; be woahtani tanka 
econpi. Tona Anpetu-wakan tanyan 
ahopapi sni hena wocekiye ayustanpi. 
qa tohinni woeante waste yuhapi sni, qa 
nakun tapi kinhan tohinni mai'ipiya 
ekta yapi kte sni. Anpetu sakpe ecun- 
han htanipi ca baliana qa htayetu wace- 
kiyapi sni, qa is tanyan cekiyapi sni, qa 
woahtani ota en binhpayapi, tka Anpetu 

: 
kinhan Wakantanka toiye. nahonpi 
q tanyan econpi sni kin wan- 
yakapi kta, qa tokatakiya tanyan econ 
wacinpi kta. Tona Anpetu-wakan kin 
tanyan ahopapi kin hena tohinni woa- 
htani tanka en binhpayapi kte sni, tona 
wacekiye yapi sni kin hena Wakantan- 
ka towaSte yuhapi sni kin on etanhan 
wasakapi sni hecen woahtani c-n hi . 
yapi sa, qa woahtani okdakapi sni tapi. 

Tiwahe kin en tuwe vvayazanka qa is 
tuwe nina tehan tipi kin hena wacekiye 
yapi kte sni iyowinwieakiyapi. 

Tona wacekiye yapi kta okihipi sni 
.viyotanhan sni ecen tukten 
wac kiyajii kta, wanapin ynha wacekiya- 
pi eyapi kta qa is inapi ecun- 

han wocekiye ece kin bona ko eyapi kin- 
han Wakautanka iyokipi yapi kta. 

Tohinni Wasicun wakan wocekiye ta- 
wapi ekta yapi kte sni. 

Anpetu-wakan kin en Wakantanka 
ohodapi kta hecen en woahtani ohdakapi 
qa Yutapi-wakan icupi kinhan tanyan 
econpi kta, qa nakun wowapi wagteste 
yawapi kta iyececa. 

Wbwidake kin tukten htani qa anpe- 
tu wakan ca wacekiye yapi kta okihipi 
Sni kinhan en skanpi sni kinhan sanpa 
waste kta tokehcin tanyan wicakicica- 
jujupi esta tokan iyayapi kinhan wo wa- 
ste tanka yuhapi kta. 

Ehanna wicasta wan peta wata en 
htani. Anpetu-wakan wau en wata a- 
wanyaka itancan kin he wicaSta he wi- 
cohan econ si, wicoiian kin he tohantu 
kes econpi kta okihipi tuka. econ Si, wi- 
casta kin wicada sni unkan hecen wico 
ban econ ayustankiyapi. Peta wata kin 
ya unkan oceti kinnapopa qa mini EYANPAHA:— 

a k oda 
dehan mis wowapi cicu kte do. Eya. 
St. Joseph Okodakiciye eciyatanhan 
taku wanjigji yaotanin cisi kte do. 
Eya hekta Oct. 16, ehan onanicive a- 
pikiyapi onkan oitancan kin denake- 
cape — HeBakaonjinca itancan. Joseph 
Heinkpaska okihe. Louis P>ena ma- 
zaska awanyaka. Ohas. Kamsev wo- 
api kaga. Hanpaqin wapaha ava. 
Emeran Hoksinaska dowan itancan. 
George Kanginajin iapi awanyaka. 
Cokainyanke G. Hinskemaza kici wa- 
yazan awanyakapi. Ahinhpek 

ici wicahapi qapi. William 
Smite, Heliakahinzi kici wicakicopi. 
Louis Ata.teyamani tiyopa avvanvaka. 
Hehan St. Joseph eciyatanhan taku 
epe kte do; Paha-yamni okodakicive 
kin otapi sni ye do,' tka toked okihi- 

ito mitakuyepi eya Wakantanka too- 
pe kin teEike ye do. Tuwe tawacin 
tanka cana taku teliika kes iyopteya 
ecun ye do. Eva hekta qunban omni- 
cive kin waunsakapi sni tka ye do, 
heon etanhan mitakodapi dena naya- 
lionpi wacin ye do. Ho hehan Oct. 16 
ehan Jerome Goodiron qa Emma 
Seethe-bear, kici wakankicivuzape 
do. Wakantanka onkiksuvapi qa de- 
tanhan ake toked okihika qa onya- 
tanpi kte do. Wowapi wakan etanhan 
weksuya, decen eya: 'Wakantanka 
Cinhintku makata hi qonhan wicasa 
wastepi on etanhan makatahi ^ni ve 
do, tuka WaoriHtanipi on makata hi- 
ye do' he onkiksuvapi qa Wakantan- 
ka ohinni ceonkiyapi kte do, qa he- 
tanhan mitakuyepi tukte okna Wa- 
kantanka etkiya unnagipipi kin ni- 
onkiyapi kte cin he onkakitapi kte 
do, taku sice qon hena kipajin onki- 
yutapi kte do. Eya mis eya omniciye 
tohantanhan homaksina en owaonye 
do, anpetu wanjigji Wakantanka we- 
ksuya cana tohinni wocekiye awe- 
ktonje sni ye do. Ho mitakuyepi na- 
na henana epe kte do heon St. Joseph 
na St. Mary okokakiciye yaonpi kin 
owasin de wandakapi kin miyeksuya- 
pi kte do, owasin mitawacin on nape 
ciyuzape do. 

Nitakodapi wanji miyeye do. 
William M. Smite.